+31 297 785 515 [email protected]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Parking Company

Begripsbepalingen

The Parking Company Het bedrijf dat de auto’s van de luchthavenreizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert en is gevestigd aan de Meidoornweg 2 in Badhoevedorp.

Reiziger: Natuurlijk persoon welke telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor de valet parking service van The Parking Company

Parkeerperiode: De periode waarin het voertuig van reiziger wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

Artikel 1: Reservering

1.1. Reserveren: Reiziger kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren.

1.2. Non acceptatie: The Parking Company heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

Artikel 2: Parkeren en retourneren

2.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan The Parking Company

2.2. Retourneren: De reiziger dient The Parking Company, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door reiziger is aangegaan. The Parking Company behoudt zich het recht voor het voertuig van reiziger niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd. Dit ter voorkoming, dat het voertuig wordt meegegeven aan een onbekend persoon.

2.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. The Parking Company heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van reiziger zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter kan het voorkomen dat reiziger bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. The Parking Company kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere dan in de reservering gemelde vlucht, retour gereisd wordt.

Artikel 3: Reserveren, betalen en annuleren

3.1. Reserveren: Reiziger heeft de mogelijkheid tot 3 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit te maken. Boekingen binnen 3 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend na telefonisch overleg worden gemaakt.

3.2. Betalen: Reiziger kan vooraf online betalen via Ideal, creditcard of Paypal of achteraf via een betaallink met dezelfde betaalmogelijkheden.

3.3. Annuleren: Reiziger kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos annuleren. Bij annuleringen binnen 24 uur voor vertrek of het niet komen opdagen van reiziger, wordt een vast bedrag van €35,- in rekening gebracht.

3.4. Wijzigingen: Reiziger heeft de plicht om na het maken een boeking deze goed te controleren. Reiziger dient te allen tijden wijzigingen met betrekking tot vluchtdata, naw-gegevens en voertuiggegevens uitsluitend per e-mail te verstrekken. In geval van gebreke kan The Parking Company niet aansprakelijk worden gesteld. Indien The Parking Company handelingen heeft uitgevoerd n.a.v. foutieve invoer tijdens het reserveren kan The Parking Company hiervoor kosten in rekening brengen met een maximum van €25,- per voertuig.

3.5. Toeslagen: Voor reizigers die door middel van een kortingsvoucher gebruik maken van de diensten van The Parking Company afneemt rekenen wij een nachttoeslag en toeslag voor extra parkeerdagen. Deze nachttoeslag is van toepassing bij een vertrek en/of terugkomst op Schiphol tussen 00:00 en 06:00 en bedraagt €10,-. De toeslag voor extra parkeerdagen bedraagt €5,- per dag. Reiziger kan de toeslag(en) uitsluitend contant of per pin betalen bij afleveren van zijn voertuig op locatie.

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden reiziger

4.1. Reiziger dient er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. The Parking Company zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal The Parking Company geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de reiziger dit wenst. Het risico ligt dan bij de reiziger die The Parking Company opdracht heeft gegeven.

4.2. Reiziger zorgt ervoor dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

4.3. Reiziger zorgt ervoor dat het voertuig tijdens de boekingsperiode afdoende verzekerd is, voorzien is van een geldige APK en de (wegen)belasting voldaan is. Boetes en inbeslagnames voortkomend hieruit zijn voor de kosten van reiziger.

4.4. Reiziger zorgt ervoor dat het voertuig in deugdelijke staat is. Schades en gevolgen die ontstaan door ondeugdelijkheden aan het voertuig zijn voor kosten van reiziger.

4.5. Reiziger zorgt ervoor dat het voertuig voorzien is van voldoende brandstof om het voertuig van reiziger te verplaatsen van en naar het parkeerterrein van The Parking Company. Indien dit niet het geval is zullen de brandstof kosten plus een vast bedrag van €15,- in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van The Parking Company

5.1. The Parking Company is verplicht en bevoegd de auto van reiziger te verplaatsen van en naar het parkeerterrein van The Parking Company en te parkeren.

5.2. The Parking Company laat, omwille de veiligheid van haar personeel, nagenoeg bij alle voertuigen tijdens de boekingsperiode een visuele controle uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3. The Parking Company is verplicht aan de reiziger op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

5.4. The Parking Company is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie

5.5. Bij het in ontvangst nemen van de auto zal de huidige staat van de auto visueel worden vastgesteld. Eventuele schades worden genoteerd op het daarvoor bestemde formulier.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. The Parking Company zal haar werkzaamheden zo goed als mogelijk en met volle inzet verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de reiziger aan The Parking Company onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is The Parking Company voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6.2. The Parking Company is verantwoordelijk voor parkeer- en snelheidsboetes die tijdens de parkeerperiode door instanties worden opgelegd. Reiziger is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de beschikking welke is opgelegd door instanties en is dan ook niet verantwoordelijk voor de eventuele verhogingen van de beschikking.

6.3. The Parking Company is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de reiziger die ontstaan tijdens het vervoer en/of in de periode dat het voertuig geparkeerd staat. Parkeren gebeurt op eigen risico van de reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig all-risk verzekerd te hebben. The Parking Company is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op The Parking Company worden verhaald.

6.4. Indien de reiziger aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en/of als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten van The Parking Company, dan is The Parking Company voor die schade aansprakelijk voor zover haar verzekering de schade vergoedt, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze

7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen The Parking Company en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen The Parking Company is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

7.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.